Codes RTE relatiekaarten/relationship tickets

Vanaf 23 september vind je hieronder de codes waarmee een relatie zich gratis kan aanmelden tot en met 31 oktober 2019 via de reguliere website. From 23 September you will find below the codes with which a relationship can register for free up to and including 31 October 2019 via the regular website.

Codes relatiekaarten/relationship tickets

Werkwijze/procedure codes

 • Aantal codes voor gratis toegang Number of codes for free access:
  • Presenting partner: 8
  • Key partner: 6
  • Premium partner: 4
  • Expo partner: 2
 • Een code is slechts eenmaal te gebruiken en geeft toegang voor één persoon.
 • Relatietickets zijn alleen bedoeld voor recruiters e.d. werkzaam aan werkgevers- of bureauzijde.
 • Relatietickets zijn niet te gebruiken voor eigen medewerkers, toeleveranciers, leveranciers van recruitmenttechnologie en/of consultants op gebied van recruitmenttechnologie.
 • Codes kunnen worden geactiveerd tot en met 31 oktober 2019.
 • Verlengen is niet mogelijk daar de verkoop van tickets is uitbesteed.
 • Relatiekaarten die niet zijn geactiveerd worden vanaf 31 oktober beschikbaar gesteld voor de verkoop. Voorgaande edities waren 2 weken van te voren uitverkocht, vandaar dat de deadline 3 weken van te voren ligt. Zorg dus dat jouw relaties de codes op tijd activeren, of schrijf relaties zelf in.
 • Voorafgaand aan het event zullen we op deze pagina een aantal keer een overzicht tonen van relatiecodes (van alle partners, uiteraard anoniem) die wel zijn geactiveerd. Zo kun je zelf nagaan welke codes nog niet zijn geactiveerd door jouw relaties en tijdig actie ondernemen.
 • Als partner krijg je geen geld terug voor niet gebruikte codes door relaties.

 

 • A code can only be used once and gives access for one person.
 • Relationship tickets are only intended for recruiters and the like working on the employer or office side.
 • Relation tickets can not be used for own employees, suppliers, recruitment technology suppliers and / or consultants in the field of recruitment technology.
 • Codes can be activated until Thursday 31 October, 2019.
 • Renewal is not possible as the sale of tickets is outsourced.
 • Codes that are not activated will be made available for sale from 31 October. Previous editions were sold out 2 weeks in advance, which is why the deadline is 3 weeks in advance. Make sure that your relations activate the codes on time, or write in relationships yourself.
 • Prior to the event, we will show a number of times on this page an overview of relation codes (of all partners, of course anonymous) that have been activated. This way you can check for yourself which codes have not yet been activated by your relations and take timely action.
 • As a partner you will not receive any money for unused codes by relations.